ورود و ثبت نام

کتاب آشنایی با ضوابط شهرسازی

این کتاب که بر پایۀ آموزش‌های رسمی من از سال 1390 به کاربران دفاتر پیشخوان شهرسازی و همکاران شهرداری و به عنوان یک منبع تخصصی و کاربردی تدوین یافته است اهدافی را جهت حفظ منافع عموم و ارائه خدمات بهتر به شهروندان و حل مسائل کاربردی وابهامات حوزه شهرسازی وآماده سازی زیرساخت دولت الکترونیک دنبال می کند؛ باشدکه با یکسان سازی اختلاف نظر درکارشناسان، مهندسین و آحاد مردم نسبت به قوانین راهگشا قرار گیرد.
کتاب پیش رو باستناد آخرین ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی شهرمشهد؛ مصوبات شورای اسلامی شهرو بخشنامه های صادره سازمان ها و ادارات به چهار فصل تقسیم شده است:

  • فصل اول آشنائی با تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات ثبتی و شهرداری را شامل می شود.
  • در فصل دوم با برخی از قوانیـن ثبتی و شهرداری آشنا می شوید،
  • در فصل سوم پیرامون بازدید و برداشت عرصه و اعیان توضیح داده شده است.
  • ضو ابط و مقررات طرح های تفصیلی را هم درفصل چهارم کتاب بیان کرده ام.”